ศรีตระการโกศล สุจิราพร. 2022. “ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (1):181-91. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256699.