คะตา วิสัย, สมกำลัง พัชนี, และ อารยะศิลปะธร นาฎนภา. 2022. “ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):154-63. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/257970.