ดารุนิกร พิชญดา, และ สืบเมือง อรทัย. 2022. “การเปรียบเทียบการรักษามะเร็งลำไส้ตรงระยะลุกลามเฉพาะที่ที่ได้รับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดกับการฉายรังสีร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):100-112. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258054.