ปาปะกัง สิทธิพงศ์. 2022. “บทบาทของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):176-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258107.