พูลเพิ่ม ปาลิตา, มีเทียน นงเยาว์, และ วงศ์พิริยโยธา อภิญญา. 2022. “ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):88-99. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258191.