ปักเคระกา วไลพร, วิบูลชัย นิสากร, สมกิจ วุฒิชัย, อินนอก จีรพร, และ ประพาศพงษ์ สิรินารถ. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 19 (2):140-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258576.