[1]
เอนกวิทย์ น., วิบูลชัย น., นุ่มแสง พ., ไกรจันทร์ ส., และ บุญมาศ น., “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล”, MKHJ, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 41–52, มิ.ย. 2019.