[1]
ไทยวงษ์ อ., แสนจันทร์ ม., ตาเลิศ ว., สมพร้อม ศ., และ แปงใจ ร., “ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล”, MKHJ, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 206–213, มิ.ย. 2019.