[1]
พรแสน ศ., ห่อนบุญเหิม พ., และ ราชบุรี ช., “ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 126–134, มิ.ย. 2019.