[1]
ศรีโพนทัน จ., พิณนาดิเลย์ ว., รัตนะวงศะวัต ป., เจริญศิริ ก., วิบูลชัย น., และ แสนจันทร์ ม., “การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 23–30, มิ.ย. 2019.