[1]
ช่างถม ส., วิรัชพงศานนท์ อ., จิตต์ประทุม พ., และ อนุวงศ์ อ., “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging”, MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 78–83, มิ.ย. 2019.