[1]
สิงห์คำ ส., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม”, MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 3, น. 92–99, มิ.ย. 2019.