[1]
แวงวรรณ พ. และ วิบูลชัย น., “ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล”, MKHJ, ปี 14, ฉบับที่ 3, น. 57–66, มิ.ย. 2019.