[1]
พินิจจันทรานุกูล ผ., “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย”, MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 88–104, ก.ค. 2019.