[1]
ปะสีระวิเสส., ปานศิลาว., และ เชื้อลิ้นฟ้าส., “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 139-146, ก.ค. 2019.