[1]
ศิริกุล ท. และ ชำนาญบริรักษ์ ผ., “การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 51–59, ก.ค. 2019.