[1]
สมทรัพย์ ย., “การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”., MKHJ, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 105–114, ก.ค. 2019.