[1]
ศรีสุระเ., “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา”, MKHJ, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 72-82, ม.ค. 2020.