[1]
วิจิตรมาลา ก., ป้องขวาเลา ส. ., และ พิมพลีชัย ก. ., “การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการผ่าตัดคลอดแบบนัดหมาย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 33–44, ก.พ. 2021.