[1]
พวงจิตร เ., “การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้อง: กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 148–165, ก.พ. 2021.