[1]
เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ. ., ตาเลิศ ว. ., และ บุญรอด พ. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 23–32, ก.พ. 2021.