[1]
ชีระพันธุ์ น., “การพยาบาลทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิดและได้รับการรักษาด้วยการสูดดมก๊าซไนตริกออกไซด์: กรณีศึกษา”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 100–111, ก.พ. 2021.