[1]
เลิศสวัสดิ์วิชา น., “รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 94–99, ก.พ. 2021.