[1]
สุวิทวัส จ. ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 13–21, ส.ค. 2021.