[1]
อังกลมเกลียว จ., “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อความร่วมมือในการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 45–53, ก.พ. 2021.