[1]
ดวงมาตย์พล ก., “การพยาบาลผู้ป่วย Metformin associated lactic acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 13–22, ก.พ. 2021.