[1]
สิงห์คำ ส. และ ชำนาญบริรักษ์ ผ. ., “การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ”, MKHJ, ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 149–158, ส.ค. 2020.