[1]
หรี่อินทร์ น., “การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ด้วยกระบวนการ care management : กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 85–93, ก.พ. 2021.