[1]
ธงทอง เ., “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีแก้ไขภาวะเปลือกตาตก Repair of Blepharoptosis by frontalis muscle techniques with suture กับ Repair of Blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle aponeurosis techniques”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 112–118, ก.พ. 2021.