[1]
อารมณ์สวะ ร., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 166–178, ก.พ. 2021.