[1]
บุตรตะ ส., “การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก : กรณีศึกษา 2 ราย ”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 185–198, ก.พ. 2021.