[1]
วิบูลชัย น. . และ ไทยเจริญ ช. ., “การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 119–127, ต.ค. 2020.