[1]
ภูนาขาว ณ., “การตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค :ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ เมื่อเปิดตรวจเองในโรงพยาบาลมหาสารคาม เปรียบเทียบกับการส่งตรวจภาคบริการโลหิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 76–84, ก.พ. 2021.