[1]
เยยโพธิ์ ช., “การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 17, ฉบับที่ 3, น. 54–63, ก.พ. 2021.