[1]
วังโสม อ. และ วัฒนชัย ฐ. ., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 130–139, ส.ค. 2021.