[1]
ไวเขตการณ์ อ., “ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 105–112, ก.ย. 2021.