[1]
พรแสน ศ. และ หาญกล้า ส. ., “การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 97–104, ส.ค. 2021.