[1]
ชำนาญบริรักษ์ ผ., ยะถา ป., สิงห์คำ บ. ., ไกรจันทร์ ก. ., และ สิงห์คำ ส. ., “การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 61–71, ส.ค. 2021.