[1]
จันทร์ศิริ ผ., “ความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกลาง ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย”, MKHJ, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 72–80, ส.ค. 2021.