[1]
โสบุตร์ ป. และ พุฒิคามิน ณ. ., “ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 77–87, เม.ย. 2022.