[1]
ใหมโบราณ ส. ., พันขาม อ. ., และ แสนสุข น. ., “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 173–180, เม.ย. 2022.