[1]
พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ส. ., “ประสิทธิภาพของ renal angina index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 207–215, เม.ย. 2022.