[1]
อนุสรณ์ธีรกุล ส., หาญกล้า ส. ., อ้วนแก้ว อ. ., สิทธิ ก. ., และ บูรณสรรค์ ธ. ., “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 164–175, ส.ค. 2022.