[1]
หาญสมบูรณ์ ฐ. ., “การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 23–34, เม.ย. 2022.