[1]
จินาเพ็ญ ม. และ กาญจนวนิชกุล เ. ., “การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 117–126, เม.ย. 2022.