[1]
แพนสมบัติ ส. ., “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 147–156, เม.ย. 2022.