[1]
ศิริคะเณรัตน์ ร., “Hematological parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 127–134, เม.ย. 2022.