[1]
จันทร์อ่อน ร., “ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 135–145, เม.ย. 2022.