[1]
ฤทธิ์ศรี น. . ., วัฒนประไพจิตร ส. . ., และ จันหาญ ศ. . ., “รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 50–63, ส.ค. 2022.