[1]
สาธิตสมิตพงษ์ เ. ., “การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic compression plate กับ Locking compression plate”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 53–63, เม.ย. 2022.